Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie: wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie;
3) 3-letni staż pracy;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) kandydat nie skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
8) znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) ustawy o pomocy społecznej;
c) ustawy o samorządzie powiatowym;
d) ustawy o ochronie danych osobowych;
e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
f) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Outlook, MS Word oraz MS Excel);
2) prawo jazdy kat. „B”;
3) odporność emocjonalna, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,  zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5) doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie, w szczególności:
1) kwalifikowanie i kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2) prowadzenie postępowań w sprawie o wydanie skierowania do placówki opiekuńczo – wychowawczej i przygotowywanie skierowań;
3) przyjmowanie zgłoszeń o konieczności interwencyjnego przewozu dziecka do jednej z form pieczy zastępczej i ustalanie miejsca w pieczy zastępczej, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki;
4) udział w odbiorze i przewozie osoby małoletniej do instytucjonalnych form opieki zastępczej;
5) udział w pracach zespołu dokonującego okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
6) wizytowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników placówek;
7) wprowadzanie danych do systemu komputerowego oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
9) prowadzenie postępowań w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
10) prowadzenie spraw z zakresu współfinansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy;
11) prowadzenie bazy danych o wykorzystaniu i wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
12) kierowanie osób na pobyt całodobowy do ośrodków interwencji kryzysowej;
13) bieżąca współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi w zakresie wykonywanych obowiązków;

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
8) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
9) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
10) oświadczenie o znajomości przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój
nr 14, w terminie do dnia: 21 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny”.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska


 

Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-11-07 15:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-11-08 13:00:36)
 
 
ilość odwiedzin: 9859147

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X