☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.02.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.  
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 lutego 2018 r. Pani Katarzyna Gruza ze Złotokłosu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 24.01.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor – Wydział Architektoniczno-Budowlany

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.  Katarzyna Gruza
2.  Karolina Patocka

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  wyższe,
4) min 5 lat doświadczenia zawodowego,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) dobra znajomość ustaw:  o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,  
7) podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów Prawa budowlanego

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w archiwizacji.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) archiwizacja dokumentacji wytwarzanej w Wydziale ARB poprzez przygotowanie dokumentacji w celu zdania do archiwum Zakładowego i innych zadań kancelaryjnych,
2) kontrolowanie pracy pracowników Wydziału ARB w zakresie zgodności przygotowywania dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego,
3) współpraca z pracownikami innych wydziałów, w tym w szczególności z Biurem Zarządzania Dokumentacją,
4) udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym wydziału.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający dobrą znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający podstawową znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
7) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego
 lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź.zm).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydz. ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-12-27 15:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-02-02 16:03:46)
 
 
ilość odwiedzin: 9712382

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X