☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wicedyrektor w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo?Wychowawczych w Pęcherach

Pęchery, 14.03.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Pęcherach

wicedyrektor (1 etat)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 marca 2018 r. Pani Katarzyna Dzwonkowska zamieszkała w Warszawie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Dzwonkowska spełniła wszystkie wymagania formalne. Posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek
 

Pęchery, dn. 18.01.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko - wicedyrektor (1 etat)
w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych
w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85

Informujemy, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełniają i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko wicedyrektora następujące kandydatki:
 
Lp. Imię i Nazwisko          Adres zamieszkania
1.  Agnieszka Góra           Raszyn
2.  Katarzyna Dzwonkowska    Warszawa
3.  Elżbieta Kowalczyk       Góra Kalwaria

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Pęcherach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


wicedyrektor – wymiar: 1 etat

1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
wykształcenie: wyższe pedagogiczne na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku:  wicedyrektora
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdecydowanie,

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
- nadzór merytoryczny nad kadrą pedagogiczną Centrum i Placówek, hospitowanie zajęć, kontrola dokumentacji pedagogicznej,
- prowadzenie kontroli wewnętrznych, sprawdzanie terminowej realizacji zadań,
- nadzorowanie procesów usamodzielnienia osób pełnoletnich,
   
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- w budynkach placówki brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
praca według grafiku uzgodnionego z pracodawcą.

5. Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
- dokument lub kserokopia dokumentu potwierdzająca min. 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie że  nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,
- nie został wobec mnie orzeczony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu egzekucyjnego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Bolesława Chrobrego 85, Pęchery, 05-502 Piaseczno, w terminie do dnia 17.01.2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko wicedyrektor”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o dostarczoną dokumentację i rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru lub nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Bolesława Chrobrego 85, Pęchery, 05-502 Piaseczno

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek

Wytworzył:
Aneta Piliszek, CAPOW
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-04 10:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-14 15:27:23)
 
 
ilość odwiedzin: 10151470

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X