☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 
Inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru
 
Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1  marca  2018 r. Pani Anna Strzelecka z Piaseczna.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 24.01.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Inspektor – Wydział Geodezji i Katastru (GEK)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.  Anna Strzelecka

Z up. Starosty
Maciej Michalski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie  wyższe w kierunku geodezji i kartografii,
e) min. 3 lata stażu pracy,
f) doświadczenie zawodowe min. 3 lata w zakresie prac wykonawstwa geodezyjnego,
g) posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
h) znajomość: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przepisów prawa, standardów technicznych oraz organizacyjnych, osiąganych dokładności i kompletności,
b) przeprowadzanie kontroli informatycznej opracowań numerycznych prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,
d) współuczestniczenie w komisyjnych odbiorach prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych przez Wydział,
e) przygotowywanie warunków technicznych wykonania nietypowych prac geodezyjnych i kartograficznych,
f) wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia operatów technicznych do materiałów pzgik,
g) udział w komisjach powoływanych przez starostę związanych z wyłączeniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
c) dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy i wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
h) oświadczenie o znajomości: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora  w Wydziale Geodezji i Katastru. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-08 08:52:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-07 14:42:13)
 
 
ilość odwiedzin: 10151404

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X