☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 22.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Naczelnik (1 etat) Wydziału Gospodarowania Mieniem (WGM) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że zakończono procedurę naboru - na ww. stanowisko  nie została  zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:
Nabór został zakończony bez podawania przyczyny na podstawie § 8 Regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz naborów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnika (1 etat) Wydziału Gospodarowania Mieniem (WGM) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe II stopnia,
e) min. 5 lat  stażu pracy,
f) umiejętność pracy  w środowisku Ms Office,
g) doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 2 lata,
h) znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
i) znajomość przepisów regulujących pracę samorządu terytorialnego,
j) znajomość topografii Powiatu Piaseczyńskiego,
k) znajomość rynku nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa,
l)  doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie obrotu oraz najmu i dzierżawy.

2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości,
b) przedstawienie koncepcji zarządzania Wydziałem Gospodarowania Mieniem

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie i organizowanie pracy Wydziału WGM,
b) prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami,
c) organizacja i prowadzenie procedur przetargowych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
d) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty Piaseczyńskiego,
e) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i nadzór w zakresie prawidłowego i legalnego gospodarowania powierzonym im mieniem,
f) bieżące monitorowanie sposobu wykorzystania mienia powiatu oraz mienia skarbu państwa,
g) nadzór nad ujawnianiem prawa własności w księgach wieczystych,
h) sporządzanie projektów umów dzierżawy i sprzedaży nieruchomości.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczające wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie w pracy,
e) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy na komputerze w środowisku MS Office,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o znajomości ustaw:  znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
i) oświadczenie o znajomości przepisów regulujących pracę samorządu terytorialnego,
j) oświadczenie o znajomości topografii Powiatu Piaseczyńskiego oraz rynku nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa,
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922).
   
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Naczelnika występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika WGM”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-11 14:55:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-02-01 12:46:05)
 
 
ilość odwiedzin: 10261526

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X