☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie

Piaseczno, dn. 05.03.2018 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE 
ul. CHYLICZKOWSKA 14
 
Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
 
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 marca 2018 r. Pani Joanna Strzelecka z Góry Kalwarii.
 
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE
ul. CHYLICZKOWSKA 14

PODINSPEKTOR

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp. Nazwisko i Imię
1.  STRZELECKA JOANNA

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska
 

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:


PODINSPEKTOR

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
3) 3-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) kandydat nie skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) ustawy o pomocy społecznej;
c) ustawy o samorządzie powiatowym;
d) ustawy o ochronie danych osobowych;
e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
f) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
7) znajomość Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)

2. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Outlook, MS Word oraz MS Excel);
2) prawo jazdy kat. „B”;
3) odporność emocjonalna, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie, w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych 500+;
2) opracowywanie bilansów potrzeb, sprawozdawczości, zestawień i list wypłat w zakresie świadczeń wychowawczych 500+
3) prowadzenie postępowań w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
4) prowadzenie spraw z zakresu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy;
5) bieżąca współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi w zakresie wykonywanych obowiązków;
6) kompleksowa obsługa systemu teleinformatycznego POMOST Std;
7) obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.);
8) oświadczenie o znajomości przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
8) oświadczenie o znajomości Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 14, w terminie do dnia: 2 lutego 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie”.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska

Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska
(2018-01-19)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-22 11:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-05 15:25:38)
 
 
ilość odwiedzin: 9712940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X