☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

Piaseczno, dnia 06.03.2018 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 
Podinspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.03.2018 r. Pani Kamila Kościelniak z Pilawy.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 22.02.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor  (1 etat)
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.   Kamila Kościelniak

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZO)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe: medyczne, psychologiczne lub administracyjne,
d ) min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z obsługą niepełnosprawnych,
e) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawa ruchu drogowego, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeń : w sprawie orzekania o  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz w sprawie wzoru oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy na komputerze (Microsoft Office),
b) sumienność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie :  - orzeczenia o niepełnosprawności,          
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  
- legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowej,
b) udzielanie informacji dot. wykonywanych zadań przez PZO,
c) bezpośrednia obsługa interesanta,
d) prowadzenie kancelaryjnej obsługi pism przychodzących i wychodzących z PZO,
e) pełna obsługa administracyjna składów orzekających,
f) protokołowanie posiedzeń składów orzekających,
g) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane doświadczenie pracy,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o znajomości: ustawy o samorządzie powiatowym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawa ruchu drogowego, KPA, rozporządzeń: w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz w sprawie wzoru oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w PZO”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
(2018-02-01)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-02-01 13:52:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-07 14:47:01)
 
 
ilość odwiedzin: 9713307

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X