☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 24.05.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Telakowska z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.
                
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  wyższe,
4) min 5 lat doświadczenia  w pracy, w tym min. 2 lata w administracji publicznej,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) dobra znajomość ustaw:  o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, KPA  oraz rozporządzenia  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) dobra znajomość przepisów Prawa budowlanego, środowiskowych, geodezyjnych oraz o planowaniu przestrzennym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja lub budownictwo.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań z zakresu architektoniczno-budowlanego,
2) współpraca z pracownikami ds. kancelaryjnych oraz z innymi wydziałami starostwa,
3) udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym wydziału.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający dobrą znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, KPA oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisów Prawa budowlanego, środowiskowych, geodezyjnych  oraz o planowaniu przestrzennym.
6) Oświadczenie, bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź.zm).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 22 maja 2018 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-05-08 15:13:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-05-24 12:37:22)
 
 
ilość odwiedzin: 10370309

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X