☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Jęda, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel.  22 756 61 64, adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowanie wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w większości przypadków jest wymagane przez przepisy prawa.
10. Urząd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - sprawy załatwiane milcząco

- Zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

- Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

- Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę

- Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- Zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską

- Zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę na terenach nieobjętych ochroną konserwatorską

- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2, pkt 2a, pkt 2c, pkt 3

- Zgłoszenie budowy ogrodzenia o wys. pow. 2,20 m

- Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

- Wniosek o przeniesienie zgłoszenia w trybie art. 40

- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1

- Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia

- Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-05-15 14:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-11-05 11:47:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13595873