Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 16.07.2018

zaawansowane

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2018 r. - MODUŁ I

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 od dnia 4.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana jest do osób, które posiadają: 
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, -
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie, 
- dysfunkcję narządu ruchu,
Maksymalne dofinansowanie wynosi 8.000 zł
Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana jest do osób, które posiadają: 
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
- wiek aktywności zawodowej, 
- dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 2.200 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
Wymagany udział własny – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób, które posiadają: 
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalne dofinansowanie wynosi:
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób, które spełniają następujące warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalne dofinansowanie wynosi:
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 3.000 zł.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości dla osób, które posiadają:
- stopień niepełnosprawności, 
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, 
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Maksymalne możliwe dofinansowanie przy amputacji w zakresie:
– ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób, które posiadają: 
- stopień niepełnosprawności, 
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, 
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3.
Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). Aby ubiegać się o dofinansowanie w Obszarze D, należy spełnić następujące warunki: 
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
- aktywność zawodowa, 
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

W 2018 r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które:
- są zatrudnione,
- w 2017 lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Warunek wykluczający uczestnictwo w programie - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22/756-62-77 lub pobrać poniżej:
1) Wniosek P (pełnoletnia)
2) Wniosek O (podopieczny)
3) Wkładka - Moduł I Obszar A1
4) Wkładka - Moduł I Obszar A2
5) Wkładka - Moduł I Obszar B1-B2
6) Wkładka – Moduł I Obszar C2
7) Wkładka – Moduł I Obszar C3
8) Wkładka – Moduł I Obszar C4
9) Wkładka – Moduł I Obszar D
10) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
11) Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
12) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wkładzie własnym
13) Załącznik nr 6a - Zaświadczenie lekarskie – Obszar B Zadanie 1 i 2
14) Załącznik nr 6b – Zaświadczenie lekarskie – Obszar B Zadanie 1 i 2
15) Załącznik nr 6c – Zaświadczenie lekarskie – Obszar C Zadanie 3 i 4
16) Załącznik nr 7 – Zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu
17) Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy (Wzór nr 9-C3_O)
18) Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy (Wzór nr 10-C4_O)

************************************************************************************
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Tekst jednolity pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-06-11 11:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-06-11 14:23:04)
 
 
ilość odwiedzin: 9055876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X