☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 13.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informuję, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko. Do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Agata Leszczyńska zamieszkała w Górze Kalwarii.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na  stanowisku Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.  W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agata Leszczyńska wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński –  Pan Wojciech Ołdakowski, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14
2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Pindelska, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, mail: ochronadanych@piaseczno.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy zgodnie z : ustawą z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.  z 2016 r. poz. 902 z późn.zm), Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 917 z póxn.zm.), Rozporządzeniem  MPiPS  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894).
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa.
5) Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu  prawo do : żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz CEPIK 2.0,
4) znajomość przepisów KPA,
5) min. 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
6) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej

3. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie min. 1 rok przy wykonywaniu zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
2) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów tymczasowa i stała,
2) wydawanie dowodów rejestracyjnych,
3) informowanie interesantów o trybie i sposobie załatwiania spraw,
4) prowadzenie korespondencji dotyczącej rejestracji pojazdów,
5) skreślanie z ewidencji ubytych pojazdów,
6) wzywanie właścicieli pojazdów do złożenia stosownych wyjaśnień, zwrotu pobranych tablic rejestracyjnych lub dokumentów,
7) wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela pojazdu,
8) wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,
9) dokonywanie zmian w odpowiednich dokumentach, w przypadku zmiany właściciela lub istotnych cech pojazdu.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) dokument lub kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie w pracy,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie lub dokument poświadczający znajomość przepisów ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego,
7) oświadczenie poświadczające znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz CEPIK 2.0,

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora (1 etat) występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-06-12 14:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-07-13 15:08:38)
 
 
ilość odwiedzin: 10370245

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X