☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny specjalista (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, 16.07.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że na ww. stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.
                
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Do Starostwa Powiatowego w Piasecznie nie wpłynęła żadna oferta pracy spełniająca wymagania formalne umieszczone w ogłoszeniu o w/w naborze.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny specjalista (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński –  Pan Wojciech Ołdakowski, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14
2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Pindelska, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, mail: ochronadanych@piaseczno.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy zgodnie z : ustawą z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.  z 2016 r. poz. 902 z późn.zm), Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 917 z póxn.zm.), Rozporządzeniem  MPiPS  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894).
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa.
5) Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu  prawo do : żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie: gospodarki nieruchomościami, prawa, geodezji, administracji, urbanistyki lub planowania przestrzennego,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu postepowania administracyjnego,
4) min. 4 lata stażu  pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami w administracji rządowej lub samorządowej
5) doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
6) doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości.

3. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie specustawy drogowej.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa) ,
2) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
3) zlecanie i analiza operatów szacunkowych,
4) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) dokument lub kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie lub dokument poświadczający znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu postepowania administracyjnego,
7) oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
8) oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wyceny nieruchomości.
               
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Głównego Specjalisty (1 etat) występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Gospodarowania Mieniem”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-06-12 15:37:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-07-16 15:10:46)
 
 
ilość odwiedzin: 10370391

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X