☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (3 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 11.09.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (3 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru

Informuję, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko.
Do zatrudnienia na stanowisko podinspektora zostały zakwalifikowane trzy osoby:
- Pani Karolina Wyszkowska z Piaseczna,
- Pani Dorota Szczucka-Stogniew z Warszawy,
- Pan Krzysztof Jurczak z Nowych Raciborów.

Uzasadnienie:
Kandydaci spełnili wymagania formalne oraz posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane na  stanowisku Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wyższą wiedzą merytoryczną i odpowiednim doświadczeniem potrzebnym do pracy na w/w stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (3 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński ?  Pan Wojciech Ołdakowski, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Pindelska, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy zgodnie z : ustawą z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.  z 2018 r. poz. 1260), Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), Rozporządzeniem  MPiPS  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894).
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa.
5) Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu  prawo do : żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie geodezyjnie: wyższe lub średnie,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość przepisów ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeń wykonawczych i KPA,
4) min. 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
5) znajomość pakietu Microsoft Office.

2. Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) znajomość oprogramowań: GeoMap i Kataster OnLine

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) aktualizowanie bazy  ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane wynikające z opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz o dokumenty stanowiące podstawę wprowadzania  zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
2) współdziałanie z innymi działami w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
3) rozpatrywanie wniosków w zakresie udostępniania informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz pzgik
4) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
5) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
     
4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawierający klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) dokument lub kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż  pracy dla osób posiadających wykształcenie średnie ,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie dotyczące znajomości pakietu Microsoft Office,
7) oświadczenie lub dokument poświadczający dobrą znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz KPA.
               
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora (1 etat) występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze,  a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r. z dopiskiem: ?Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru?. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

w/z Starosty
Arkadiusz Strzyżewski
Wicestarosta

Wytworzył:
Arkadiusz Strzyżewski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-08-07 13:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-09-11 10:44:35)
 
 
ilość odwiedzin: 10370276

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X