☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 1

Inspektor – 1 etat

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Na w/w stanowisko zostanie zatrudniona od dnia 1 września 2018 r. Pani Magdalena Biczyk.            
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres pracy działu kadr, niezbędnych do pracy na stanowisku inspektora.

DYREKTOR
Dorota Pyszyńska

 

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR (1 ETAT)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii reprezentowany przez Panią Dorotę Pyszyńską – Dyrektora,  adres siedziby  05-530 Góra  Kalwaria, ul. Szpitalna 1.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pan Jakub Zawłocki kontakt pod numerem tel. 792 868 860  lub adresem email: j.zawlocki@piaseczno.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 917) oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U. z 2018.,poz.1260) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa.
5) Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Dane wybranego kandydata będą włączone do akt osobowych pracownika. Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
c) dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
d) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
e) umiejętność obsługi komputera

2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej,
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów,
d) obsługa programu kadrowego i płatnika.
e) realizacja świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  
   
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
f) oświadczenie lub dokument poświadczający znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
g) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku inspektor występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 w terminie do dnia  27 sierpnia 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor (1 etat)”. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.

Dyrektor
Dorota Pyszyńska    

Wytworzył:
Dorota Pyszyńska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-08-14 12:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-09-03 13:01:01)
 
 
ilość odwiedzin: 10813793

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X