☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2019 roku - MODUŁ I

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - MODUŁ I

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Moduł I:

a. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 15%,
- dofinansowanie – 10.000 zł

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – co najmniej 25%,

- dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego:
- wkład własny – co najmniej 25%,

-  dofinansowanie  – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
- wkład własny – co najmniej 15%,

- dofinansowanie – 4.000 zł.

b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk:
- wkład własny – co najmniej 10%,

- dofinansowanie:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
- dofinansowanie:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
- wkład własny – co najmniej 30%,

- dofinansowanie – 6.000 zł,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
- wkład własny – co najmniej 10%,

- dofinansowanie – 2.500 zł,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – co najmniej 10%,

- dofinansowanie – 1.500 zł,

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
- dofinansowanie – 10.000 zł,
- wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- dofinansowanie – 3.500 zł,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
 - wkład własny – co najmniej 10%,

- dofinansowanie:

 • przy amputacji w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przy amputacji przedramienia – 20.000 zł,
 • przy amputacji ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • przy amputacji na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • przy amputacji na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • przy amputacji uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
 - wkład własny – co najmniej 10%,

- dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:
- wkład własny –co najmniej 35%,

- dofinansowanie – 5.000 zł.

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:
- wkład własny – co najmniej 15%,

- dofinansowanie – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - Moduł I:
03.06 – 31.08.2019 r.


Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22/756-62-77 lub pobrać poniżej:

Wniosek "O" - podopieczny
Wniosek "P" - osoba pełnoletnia

Wkładka - Obszar A Zadanie 1
Wkładka - Obszar A Zadanie 2
Wkładka - Obszar A Zadanie 3
Wkładka - Obszar A Zadanie 4
Wkładka - Obszar B Zadanie 1, 2
Wkładka - Obszar B Zadanie 3
Wkładka - Obszar B Zadanie 4
Wkładka - Obszar B Zadanie 5

Wkładka - Obszar C Zadanie 1
Wkładka - Obszar C Zadanie 2
Wkładka - Obszar C Zadanie 3
Wkładka - Obszar C Zadanie 4
Wkładka - Obszar C Zadanie 5
Wkładka - Obszar D

C3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu protezy (Wzór nr 9-C3_O)
C3 - Specyfikacja i kosztorys - proteza wykonana
C4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (Wzór nr 10-C4_O)
C4 - Specyfikacja i kosztorys - przy odbiorze
zał. 1 - oświadczenie o wysokości dochodów
zał. 4a - zaświadczenie od pracodawcy
zał. 4 - wkład własny
zał. 5 - zaświadczenie lekarskie - słuch A3, A4, B4
zał. 6a - zaświadczenie lekarskie - B1, B2 ruch
zał. 6b - zaświadczenie lekarskie - B1, B2 wzrok
zał. 7 - zaświadczenie lekarskie - B3 wzrok
zał. 8 - zaświadczenie lekarskie - C3, C4
zał. 9 - zaświadczenie lekarskie - C5
zał. 10 - zaświadczenie - potwierdzenie pobytu w placówce - D
 
************************************************************************************

Aktualne kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

„Aktywny samorząd” - treść programu

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2019-02-21 14:16:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-17 10:52:04)
 
 
liczba odwiedzin: 13583498

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X