☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

KARTA USŁUGI
 
WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek (ikonka pdf druk do pobrania),
- fotografia,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 -zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
- dowód wpłaty za wpis do ewidencji.
 
Do wglądu: dowód osobisty
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
 
Złożenie dokumentów: pokój 21 (II piętro)
 
Sprawy prowadzi: Małgorzata Borkowska -  tel. 22 736 48 82                               
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.
 
OPŁATY
- 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów, płatne na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie: 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Instruktorem jest osoba, która:
1. posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.
 
Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-11-25 10:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-06-23 13:09:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941