☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 
KARTA USŁUGI
 
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 
Podstawa prawna:
art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.
 
Wymagane dokumenty:
2. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
3. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
4. oświadczenie, o którym mowa w art.32 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, tj. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
5. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 – ustawy Prawo budowlane (tj. podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
7. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;
8. w przypadku działania przez pełnomocnika - załączyć pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
- opłata od pełnomocnictwa - 17 zł,
- opłata od zaświadczenia - 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Czas załatwienia sprawy:
Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni  przed zamierzonym terminem przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania.
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. W przypadku doręczenia postanowienia do zmiany sposobu użytkowania można przystąpić w terminie 30 dni od skutecznego doręczenia uzupełnienia zgłoszenia.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1. objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 30. ust. 2-4 ustawy - Prawo budowlane tj. należy jednocześnie dokonać odpowiedniego zgłoszenia.
 
Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania po, dokonaniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wywołuje skutków prawnych.
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 11:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-04-23 14:39:07)
 
 
ilość odwiedzin: 12544053

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X