☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

KARTA USŁUGI

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
 
Podstawa prawna:
art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
W przypadku stwierdzonych braków w dokumentacji lub nieprawidłowości Inspektor występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji. Znacznie usprawni postępowanie podanie na wniosku telefonu kontaktowego.
 
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
pdf wniosek do pobrania
lub zgłoszenia 
pdf wniosek do pobrania
2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
4. zgoda poprzedniego Inwestora na przeniesienie decyzji na wnioskującego,
5. oświadczenie wnioskującego o przejęciu wszelkich warunków zawartych w tej decyzji,
6. w razie, gdy pozwolenie na budowę jest starsze niż 3 lata, należy do wglądu przedłożyć dziennik budowy. 
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł (opłacie nie podlega przeniesienie pozwolenia na budowę budynku/budynków mieszkalnych)
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Zwalnia się z opłaty skarbowej decyzje:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może zasięgnąć informacji o stanie zaawansowania prac nad wydaniem decyzji u Inspektora prowadzącego sprawę osobiście lub telefonicznie. Inspektora prowadzącego sprawę wskaże pracownik w kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
 
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 11:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-04-23 14:42:10)
 
 
liczba odwiedzin: 13541761

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X