Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa kanału sanitarnego w ulicy Lipowej w Bąkówce, w ulicach: Gołkowskiej, Ceramicznej, Przemysłowej, Gen. Zajączka w Gołkowie w ulicach: Gen. Zajączka, Główna


DECYZJA NR 1559/06
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 24.10.2006 r. uzupełnionego w dniu 15.12.2006 r.
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 

Inwestor:
Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa kanału sanitarnego w ulicy Lipowej w Bąkówce, w ulicach: Gołkowskiej, Ceramicznej, Przemysłowej, Gen. Zajączka w Gołkowie w ulicach: Gen. Zajączka, Główna, 11-go Listopada w Piasecznie oraz budowa Pompowni PII-1 – etap IV
Adres inwestycji:
działka nr ew. 26 (Bąkówka), 303/1, 372, 398/3, 398/1, 347,156,127/1, 127/2, 154 (Gołków), 76 (obręb 68), 1, 86 (obręb 70), 68/1, 68/3, 68/4, 82 (obręb 69) 36 (obręb 72) w Piasecznie
Kategoria obiektu:
XXVI / XXX
Projektant:
 
mgr inż. arch. Krystyna Piórecka - architektura
upraw. bud. nr St-36/90 w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid. MA-0647
mgr inż. Piotr Budziszewski - sanitarna
upraw. bud. nr St-45/84 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MAZ/IS/1900/01
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Piotr Piórecki - architektura
upraw. bud. nr St-430/85 w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid. MA-0648
mgr inż. Anna Tabernacka - sanitarna
upraw. bud. nr St-117/87 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MAZ/IS/1707/01

 
z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
c) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
c) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,
b) umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:
1. działki nr ew. 26 (Bąkówka), 303/1, 372, 398/3, 398/1, 347,156,127/1, 127/2, 154 (Gołków), 76 (obręb 68), 1, 86 (obręb 70), 68/1, 68/3, 68/4, 82 (obręb 69) 36 (obręb 72) w Piasecznie
 
UZASADNIENIE
 
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust 1 ustawy Prawa Budowlanego orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3) informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, PINB w Piasecznie przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59c ustawy – Prawo budowlane.
7. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 86 poz. 960) odwołanie podlega opłacie skarbowej. Opłata ta wynosi 5 zł oraz 0.50 zł za każdy załącznik i jest dokonywana znakami opłaty skarbowej naklejonymi na odwołaniu. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia podania (art. 6 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a w/w Ustawy).
Nie podlegają opłacie skarbowej odwołania w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy).
 
Otrzymują:
1. Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
2. strony wg niepublikowanego rozdzielnika
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno
2. Tablica ogłoszeń Starostwa, strona internetowa bip.piaseczno.pl
3. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno,
4. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-01-09 09:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-01-09 10:03:24)
 
 
ilość odwiedzin: 9979668

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X