☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

KARTA USŁUGI
 
Zgłoszenie budowy/robót budowlanych
 
Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Wypis z przepisów ustawy - Prawo budowlane, dotyczący zgłoszeń obowiązujący od 19 września 2020 r. pdf plik do pobrania
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez zgłaszającego telefonu kontaktowego.
 
Dostępne wnioski:

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę
pdf druk ARB Z1 do pobrania
 
Zgłoszenie budowy obiektu/obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (Art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego) na terenach nie objętych ochroną konserwatorską: budynki gospodarcze, garaże, wiaty, ganki, budynki rekreacji indywidualnej, zbiorniki bezodpływowe, boiska, przyłącza, obiekty małej architektury.
 
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę
 
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (wolno stojący budynek stacji transformatorowej, kontenerowa stacja transformatorowa, sieć elektroenergetyczna pon. 1kV, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna, sieć telekomunikacyjna)
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. szkic usytuowania obiektu oraz w zależności od potrzeb:
- opis i szkice przedstawiające zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

3. w przypadku działania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- opłata od pełnomocnictwa – 17 zł,
- opłata od zaświadczenia – 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Czas załatwienia sprawy:
Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia w terminie 21 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego. W przypadku nie rozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Ponadto organ informuje o możliwości dokonania zastrzeżenia informacji publicznej.
  
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-01-24 14:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-10-01 13:31:40)
 
 
liczba odwiedzin: 13541692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X