☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Czwartek 21.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja pojazdów


KARTA USŁUGI
 
REJESTRACJA POJAZDÓW

*********************************************************

Informujemy, że na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został wydłużony do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wydłużone do 180 dni terminy będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie specustawy z 31 marca 2020 r.

*********************************************************

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473).
 - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1610).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz.1288).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1170).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.2174)
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

WYMAGANE DOKUMENTY (należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu):
Dla wszystkich przypadków:

- wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku, faktura poświadczająca nabycie pojazdu przez komis) + kserokopie,
- dowód osobisty (do wglądu).
W przypadku, gdy osoba zakupiła pojazd i nie przerejestrowała go na siebie - zobowiązana jest przekazać oryginał dokumentu pierwotnego zakupu nowemu właścicielowi.
 
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami (np. komis), jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Osoba prawna winna okazać do rejestracji odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON.
 
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym (i karcie pojazdów, jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
 
Starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu wydaje kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem:
- nowych pojazdów gdzie kartę pojazdu wydaje producent lub importer pojazdu,
- pojazdów zabytkowych,
- pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.
 
Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.
Rejestracji dokonuje właściciel lub osoba upoważniona.

W wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:
a) Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne,
- aktualne badanie techniczne pojazdu,
- ważna polisa OC + kserokopia.
b) Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zmianą miejsca zamieszkania:
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne,
- aktualne badanie techniczne pojazdu,
- ważna polisa OC + kserokopia.
c) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy  (należy przedstawić oryginały oraz kserokopie wszystkich dokumentów):
- dokument zakupu za granicą,
- dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
- jeżeli pojazd sprowadzony został z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, należy tablice przynieść; jeżeli pojazd został sprowadzony bez tablic (np. na lawecie), należy w momencie dokonywania rejestracji załączyć odpowiednie oświadczenie od osoby sprowadzającej pojazd,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami posiadających podpisane umowy wieloletnie z importerami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
- tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
- opłata recyklingowa w wys. 500 zł wniesiona na konto NFOS w Warszawie, z podaniem w tytule przelewu numeru nadwozia pojazdu - numeru identyfikacyjnego VIN (od 12.03.2010 r. oświadczenie o zapewnieniu sieci może wystawić tylko importer lub producent nowych pojazdów) - dotyczy pojazdów sprowadzonych na terytorium RP do 31.12.2015 r.
d) Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu:
- dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu który dokonał odprawy celnej,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwota akcyzy,
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające brak obowiązku uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami; fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
- tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
e) Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- karta pojazdu,
- faktura oraz akcyza,
- świadectwo zgodności UE oraz oświadczenie z danymi pojazdu,
- oświadczenie importera lub producenta o zapewnieniu sieci.
f) Pojazd zabytkowy (oprócz dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu):
- uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
g) Rejestracja pojazdu zakupionego do Policji, ABW, AW, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód własności pojazdu z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
h) Rejestracja pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku).
i) Rejestracja motorowerów:
Przy przerejestrowaniu używanego motoroweru (dotyczy pojazdów starszych niż 3 lata) należy przedstawić aktualne badanie techniczne ze stacji kontroli pojazdów.
 
Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.

OPŁATY REJESTRACJA
Wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Rejestracja pojazdów:
- samochód krajowy - 180,50 zł
- samochód sprowadzony z zagranicy - 256,00 zł
- samochód na numerach WPI - 81,00 zł
- samochód zabytkowy - 200,50 zł
- samochód krajowy indywidualne tablice - 1100,50 zł
- samochód sprowadzony z zagranicy indywidualne tablice - 1176,00 zł

- motocykl krajowy - 121,50 zł
- motocykl sprowadzony z zagranicy - 197,00 zł
- motocykl na numerach WPI - 81,00 zł
- motocykl zabytkowy - 131,50 zł
- motocykl krajowy indywidualne tablice - 581,50 zł
- motocykl sprowadzony z zagranicy indywidualne tablice - 657,00 zł

- przyczepa/naczepa - 121,50 zł
- przyczepa/naczepa na numerach WPI - 81,00 zł

- ciągnik rolniczy - 121,50 zł
- ciągnik rolniczy na numerach WPI - 81,00 zł

- motorower krajowy - 111,50 zł.
- motorower sprowadzony z zagranicy - 111,50 zł
- motorower na numerach WPI - 81,00 zł
- motorower zabytkowy - 111,50 zł

Rejestracja tymczasowa pojazdów:
- samochód - 62,00 zł
- motocykl - 37,75 zł
- przyczepa/naczepa - 40,75 zł
- ciągnik rolniczy - 37,75 zł
- motorower - 37,75 zł

Rejestracja na wywóz z kraju:
- samochód - 112,00 zł
- motocykl - 65,75 zł
- przyczepa/naczepa - 65,75 zł
- ciągnik rolniczy - 65,75 zł
- motorower - 55,75 zł

Wymiana/wtórnik dowodu rejestracyjnego:
- bez pozwolenia czasowego - 54,50 zł
- z pozwoleniem czasowym - 73,50 zł

Wymiana/wtórnik karty pojazdu - 75,50 zł

Wymiana/wtórnik tablic rejestracyjnych:
- samochód (dwie tablice) - 93,00 zł
- samochód (jedna tablica) - 53,00 zł
- samochód zabytkowy (dwie tablice) - 113,00 zł
- samochód zabytkowy (jedna tablica) - 63,00 zł
- przyczepa/naczepa - 53,00 zł
- ciągnik rolniczy - 53,00 zł
- motocykl - 53,00 zł
- motocykl zabytkowy - 63,00 zł
- motorower - 43,00 zł

Wymiana/wtórnik nalepki kontrolnej - 19,00 zł

Wymiana/wtórnik pozwolenia czasowego - 19,00 zł

Wymiana/wtórnik znaków legalizacyjnych - 13,00 zł

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
(dotyczy: samochodów ciężarowych i przyczep o DMC od 3,5 tony, naczep,
ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów):
- na okres 2 miesięcy - 80,00 zł
opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
- od 3 do 12 miesięcy - 4,00 zł
- od 13 do 24 miesięcy - 2,00 zł
- od 25 do 48 miesięcy - 0,25 zł

OPŁATY SKARBOWE
Wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu - 10,00 zł
Decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej - 10,00 zł
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu - 10,00 zł
Pełnomocnictwo - 17,00 zł
Zaświadczenie - 17,00 zł

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu

Termin załatwienia:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 
Jednostka organizacyjna:
Wydział Komunikacji i Transportu
 
Sposób załatwienia:
Rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór dokumentu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-02-12 16:57:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-11-18 09:12:30)
 
 
liczba odwiedzin: 13557045

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X