Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w osiedlu "Kwiaty Polskie", ul. Tukanów, Piaseczno

Decyzja nr 411/07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22 czerwca 2006 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego i zwrotem akt sprawy z Urzędu Mazowieckiego w dniu12 stycznia 2007 r.
 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
Inwestor:
Pan Antoni Siwik 
prowadzący firmę „AS BUD-PROF”
z siedzibą 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 38
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w osiedlu „Kwiaty Polskie”
powierzchnia zabudowy             575,00 m² x 4 =   2300,00 m²
powierzchnia użytkowa            2783,00 m² x 4 = 11132,00 m²
kubatura                                  12543,00 m³ x 4 = 50172,00 m³
liczba mieszkań                                196
Adres inwestycji:
Piaseczno, ul. Pawia/Tukanów, działka nr ew. 6/5 z obrębu 13
Kategoria obiektu:
XIII
Projektant:
 
mgr inż. arch. Bartłomiej Przybylski , upraw. bud. St-368/79, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1054
 
Sprawdzający:
 
mgr inż. arch. Jan Wochna , upraw. bud. 264/67, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1155
 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
· roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
· teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
·stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
· inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
· powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
· ustanowić na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego,
· uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie, po zapewnieniu dojazdu do działki od drogi publicznej,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
· prowadzić dziennik budowy,
· umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość o nr ew. 6/5 z obrębu 13 w Piasecznie.
 
UZASADNIENIE
W dniu 22 czerwca 2006 r. do tutejszego Starostwa wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w osiedlu „Kwiaty Polskie”, na działce nr ew. 6/5 z obrębu 13 przy ul. Pawia/Tukanów w Piasecznie.
Tutejszy organ w dniu 29 czerwca 2006 r. wydał decyzję nr 586/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
Od powyższej decyzji w ustawowym terminie odwołał się Pan Piotr Puchała.
Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 października 2006 r. decyzją nr WRR.I-T-7111/Ps/48/06 (wpływ do Starostwa w dniu 07 listopada 2006 r.) uchylił w całości decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 586/06 z dnia 29-06-2006 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
W dniu 12 stycznia 2007 r. wpłynęły od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie akta dotyczące przedmiotowej sprawy.
Wojewoda uzasadniając swoją decyzję uchylającą wskazał na niedostatecznie wyjaśnioną obsługę komunikacyjną, a co za tym idzie brak dostępu do drogi publicznej pomimo, iż w aktach sprawy znajdowało się uzgodnienie obsługi komunikacyjnej z Gminą. Inwestycja obejmuje nieruchomość o nr ew. 6/5, natomiast dojazd do ul. Jarząbka będzie się odbywał przez działki nr ew. 5/6 i 5/15, stanowiące własność Pana Piotra Puchały oraz działki 6/3, 6/7 i 6/6 posiadające ustanowioną aktem notarialnym służebność przechodu i przejazdu.
Inwestor w czasie toczącego się obecnie postępowania administracyjnego dostarczył porozumienie oraz umowy ustanowienia służebności gruntowych dla działek nr ew. 5/6 i 5/15, spisanych aktem notarialnym w dniu 21-12-2006 r. pomiędzy Panem Antonim Siwikiem a Piotrem Tomaszem Puchałą, Katarzyną Dorotą Gołyską i Prestige Piaseczno Sp. z o.o.
W ten sposób został wyeliminowany zarzut o braku dostępu do drogi publicznej.
W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w dniu 23 stycznia 2007 r. Starosta Piaseczyński zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych osiedla „Kwiaty Polskie” w Piasecznie.
W dniu 05 lutego 2007 r. Pan Arkadiusz Blukacz, reprezentujący stronę w postępowaniu „MULTI – HEKK NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o., zwrócił uwagę na warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Piaseczno, wskazujące na możliwość  podłączenia do wodociągu w ul. Tukanów, po uzyskaniu zgody właściciela przewodu. Ze złożonego pisma wynika, że właścicielem przedmiotowego przewodu wodociągowego w ul. Tukanów jest „MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o., która nie wydawała zgody na podłączenie do przewodu wodociągowego.
Na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Inwestor został wezwany do usunięcia braków, w zakresie przedłożenia zgody właściciela przewodu wodociągowego do włączenia się celem poboru wody.
W odpowiedzi na wezwanie Pan Antoni Siwik w dniu 28-02-2007 r. przedłożył wydaną przez Gminę Piaseczno aktualizację warunków technicznych nr 233/wk/06 zmieniającą wymogi w zakresie włączenia się do sieci wodociągowej.
W pkt. 1 lit. a i b czytamy: „włączenie do sieci wodociągowej i dostawa wody możliwa będzie po wybudowaniu magistrali wodociągowej Dz 315 mm w ul. Energetycznej, Mleczarskiej i Powstańców W-wy. Planowane rozpoczęcie inwestycji 2-ga połowa 2007 r. Inwestor UMiG Piaseczno.
Po spełnieniu warunku wg punktu „a”  możliwy będzie pobór wody w ilości wg potrzeb, z przewodu ø 315 mm w ulicy w ul. Mleczarskiej, Powstańców W-wy. W tym celu należy wybudować przewód wodociągowy łączący w/w przewód z projektowaną siecią wodociągową na terenie projektowanej inwestycji.”
Przedłożona aktualizacja warunków technicznych nie zawiera żadnych uwarunkowań osób trzecich, tym samym został spełniony wymóg art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy Prawo budowlane.
Wobec powyższego i zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
· oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
· oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
· informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
7. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu PINB w Piasecznie przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Otrzymują:
1. Pan Antoni Siwik
prowadzący firmę “AS BUD-PROF”
ul. Wojska Polskiego 38
05-500 Piaseczno
2. Strony wg załącznika
3. A/a
Do wiadomości:
4. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
05-500 Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13
(decyzja ostateczna + 1 egz. projektu)
5. Burmistrz Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
6. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
7. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno
8. Strona internetowa: www.piaseczno.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-03-14 11:15:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-03-14 11:23:49)
 
 
ilość odwiedzin: 9979664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X