Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jesówce etap II, gm. Piaseczno

Decyzja nr 673/07


Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ 

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 20.02.2007 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę


dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej: 

Inwestor:
Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowę kanalizacji sanitarnej w Jesówce etap II
Adres inwestycji:
działka nr 101/8, 101/10, 99/7, 208, 218, 122, 114/18, 231, 245, 252, 257, 269, 281, 135/2, 135/3, 126/11, 125/20, 299, 308, 132/11, 318/9, 69, 101/24, 101/25, 100/20, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 96/7, 96/9, 216, 225, 108/3, 238/1, 236, 237, 235, 234, 233, 116/2, 121/3, 120/7, 119/2, 118/2, 117/2, 115/15, 113/2, 111/5, 110/2, 239/2, 239/4, 239/5, 239/3, 241, 251/1, 255, 259, 270/1, 264/2, 264/1, 120/2, 120/3, 120/4, 175/1, 172/1, 169/1, 167/7, 164/3, 352, 156/2, 153/2, 151/4, 150/2, 149/2, 145/2, 147/2, 144/4, 134/2, 133/2, 132/23, 131/9, 130/8, 129/2, 127/2, 125/4, 125/9, 296/1, 297/3, 297/2, 297/1, 296/2, 302/6, 302/5, 297/4, 304/1, 304/3, 295, 307/1, 306/2, 312, 132/9, 318/11, 318/7, 319/2, 326/9, 322/6, 321/3, 326/8, 318/1 obręb Jesówka gm. Piaseczno.
Kategoria obiektu:
XXVI
Projektant:
 
inż. Jan Kozłowski,
upraw. bud. nr GP.II-460-8/76 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. ŁOD/IS/3607/03
Sprawdzający:
inż. Hanna Majewska,
upraw. bud. nr 131/98/WŁ w specjalności instalacji i sieci sanitarnych,
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. ŁOD/IS/1674/02


z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
c) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,
b) umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:działki nr ew. 101/8, 101/10, 99/7, 208, 218, 122, 114/18, 231, 245, 252, 257, 269, 281, 135/2, 135/3, 126/11, 125/20, 299, 308, 132/11, 318/9, 69, 101/24, 101/25, 100/20, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 96/7, 96/9, 216, 225, 108/3, 238/1, 236, 237, 235, 234, 233, 116/2, 121/3, 120/7, 119/2, 118/2, 117/2, 115/15, 113/2, 111/5, 110/2, 239/2, 239/4, 239/5, 239/3, 241, 251/1, 255, 259, 270/1, 264/2, 264/1, 120/2, 120/3, 120/4, 175/1, 172/1, 169/1, 167/7, 164/3, 352, 156/2, 153/2, 151/4, 150/2, 149/2, 145/2, 147/2, 144/4, 134/2, 133/2, 132/23, 131/9, 130/8, 129/2, 127/2, 125/4, 125/9, 296/1, 297/3, 297/2, 297/1, 296/2, 302/6, 302/5, 297/4, 304/1, 304/3, 295, 307/1, 306/2, 312, 132/9, 318/11, 318/7, 319/2, 326/9, 322/6, 321/3, 326/8, 318/1 obręb Jesówka gm. Piaseczno.
 
UZASADNIENIE
 
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy Prawa Budowlanego orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2) informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Piasecznie zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli PINB w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
8. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
2. strony wg niepublikowanego rozdzielnika
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno
2. Tablica ogłoszeń Starostwa, strona internetowa bip.piaseczno.pl
3. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno,
4. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-04-26 12:30:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-04-26 12:43:38)
 
 
ilość odwiedzin: 9979674

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X