Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, Józefosław, ul. XXI Wieku, gm. Piaseczno

Decyzja nr 744/07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 27 lutego 2007 r. (zawieszenie postępowania w dniu 21-03-2007 r. oraz podjęcie w dniu 15-04-2007 r.)
 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
 
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
Inwestor:
J.W. DEVELOPMENT  Sp. z o.o.
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 109
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym
powierzchnia zabudowy             1290,27 m²
powierzchnia użytkowa              4231,26 m²
kubatura                                    15980,90 m³
liczba mieszkań                                37
Adres inwestycji:
Józefosław, ul. XXI Wieku, działka nr ew. 119/5, gm. Piaseczno
Kategoria obiektu:
XIII
Projektant:
 
mgr inż. arch. Artur Mateńko , upraw. bud. MA/016/05, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1749
 
Sprawdzający:
 
mgr inż. arch. Lech Mill, upraw. bud. Wa-196/93, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-0538
 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
· roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
· teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
· stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
· inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
· powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 
· w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi, przed przystąpieniem do robót, uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę systemu melioracyjnego,
· ustanowić na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego,
· uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
· prowadzić dziennik budowy,
· umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość o nr ew. 119/5 w Józefosławiu.
 
 
UZASADNIENIE
Wobec powyższego i zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
· oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
· oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
· informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
7. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu PINB w Piasecznie przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 
Otrzymują: 
1. J.W. DEVELOPMENT Sp. z o. o.
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki
2. A/a
 
Do wiadomości:
3. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
05-500 Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13
(decyzja ostateczna + 1 egz. projektu)
4. Burmistrz Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
6. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
7. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno
8. Strona internetowa: www.piaseczno.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-04-30 15:43:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-04-30 15:51:41)
 
 
ilość odwiedzin: 9979910

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X