Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno

Decyzja nr 826/07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 30 marca 2007 r.
 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
Inwestor:
Gmina Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji:
Wólka Kozodawska, ul. Dworkowa dz. nr ew. 316/18, 318/19; ul. Krokusowa dz. nr 315/3; ul. Gruszek i Jabłuszek dz. nr 316/24, 316/8; ul. Zaciszna dz. nr 318/10; ul. Droga Dzików dz. nr 318/27; ul. Herbacianej Róży dz. nr 272; ul. Czarodziejska dz. nr 288/3, 294/10, 289/27; ul. Wichrowa dz. nr 293/2; ul. Bajkowych Domków dz. nr 293/22, 289/25; ul. Źródlana dz. nr 173; Drogi bez nazwy dz. nr 304/17, 305/20, 305/12, 305/26, 308/11, 308/3, 309/2, 270/11, 270/3, 273/3, 289/38, 293/23, 294/4, 305/2, 297/6, 296, 266, 252/4
Kategoria obiektu:
XXVI
Projektant:
 
mgr inż. Halina Kupiecka, upraw. bud. nr St-609/89, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/1059/01
Sprawdzający:
mgr inż. Marek Gołuński, upraw. bud. 5339/Gd/92/92, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem POM/IS/1300/01
 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
· roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
· teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
· stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
· inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
· powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
· prowadzić dziennik budowy,
· umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości ul. Dworkowa dz. nr ew. 316/18, 318/19; ul. Krokusowa dz. nr 315/3; ul. Gruszek i Jabłuszek dz. nr 316/24, 316/8; ul. Zaciszna dz. nr 318/10; ul. Droga Dzików dz. nr 318/27; ul. Herbacianej Róży dz. nr 272; ul. Czarodziejska dz. nr 288/3, 294/10, 289/27; ul. Wichrowa dz. nr 293/2; ul. Bajkowych Domków dz. nr 293/22, 289/25; ul. Źródlana dz. nr 173; Drogi bez nazwy dz. nr 304/17, 305/20, 305/12, 305/26, 308/11, 308/3, 309/2, 270/11, 270/3, 273/3, 289/38, 293/23, 294/4, 305/2, 297/6, 296, 266, 252/4 w Wólce Kozodawskiej.
 
UZASADNIENIE
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
· oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
· informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Piasecznie zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli PINB w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
8. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 
Otrzymują:
1. Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
2. A/a
 
Do wiadomości:
1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Nadarzyńska 13
05-500 Piaseczno
(decyzja ostateczna + 1 egz. projektu)
2. Burmistrz Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
3. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
4. Właściciele działek prywatnych wg rozdzielnika
5. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno (prosimy o potwierdzenie wywieszenia)
6. Tablice ogłoszeń tutejszego Starostwa
7. Strona internetowa: www.piaseczno.pl
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-05-17 09:31:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-05-17 09:35:45)
 
 
ilość odwiedzin: 9979931

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X