Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa budynku przedszkola 4-ro oddziałowego wraz z przyłączami wody, energii i gazu, ul. Ks. Józefa, Piaseczno

Decyzja nr 569/07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22.01.2007 r. (zawieszenie postępowania 12.03-26.03.2007 r.)
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 
Inwestor:
Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa budynku przedszkola 4-ro oddziałowego wraz z przyłączami wody, energii i gazu
 
pow. zabudowy m²
pow. użytkowa m2
kubatura m³
budynek
556,6 (w tym tarasy 110,7)
736,7
2709,5
Adres inwestycji:
działka nr ew. 47, obręb 46 ul. Ks. Józefa 19, Piaseczno (Zalesie Dolne)
Kategoria budynku:
IX
Projektant :
 
mgr inż. arch. Andrzej Staniszewski - architektura
upraw. bud. 87/00/WŁ w specjalności architektonicznej,
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid. LO-0385,
mgr inż. Radosław Hennig - konstrukcja
upraw. bud. 435/88/WŁ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. ŁOD/BO/0543/02
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Adam Lambert - architektura
upraw. bud. 15/R-256/ŁOIA/04 w specjalności architektonicznej,
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid. LO-0480,
mgr inż. Dariusz Gołdyn - konstrukcja
upraw. bud. 162/91/WŁ  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. ŁOD/BO/0318/02
 
z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
c) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2) inwestor jest zobowiązany:
a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
c) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,
b) umieścić na budowie tablicę informacyjną, w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie, oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość : działka nr ew. 47, obręb 46, ul. Ks. Józefa 19, Piaseczno (Zalesie Dolne).
 
UZASADNIENIE
 
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust 1 ustawy Prawa Budowlanego orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Pouczenie
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3) informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, PINB w Piasecznie przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59c ustawy – Prawo budowlane.
7. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 
 
Otrzymują:
1. Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno
2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
3. A/a, strona internetowa www.piaseczno.pl, tablica ogłoszeń Starostwa i Gminy Piaseczno
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-05-28 12:24:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-05-28 12:34:43)
 
 
ilość odwiedzin: 9979673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X