Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II, część 3 oraz pompowni z przewodem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym, Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno

DECYZJA NR 1543/07

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 26 czerwca  2007 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
Inwestor:
Gmina Piaseczno

05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Rodzaj zamierzenia budowlanego:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II, część 3 oraz pompowni z przewodem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym

Adres inwestycji:

Wólka Kozodawska, ul. Herbacianej Róży dz. nr 272; Droga bez nazwy dz. nr  266

Kategoria obiektu:
XXVI
Projektant:
 

mgr inż. Halina Kupiecka, upraw. bud. nr St-609/89, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/1059/01

Sprawdzający:

mgr inż. Marek Gołuński, upraw. bud. 5339/Gd/92/92, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,

członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem POM/IS/1300/01

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

· roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,

· teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,

· stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,

· inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

2) inwestor jest zobowiązany:

· powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

3) kierownik budowy jest zobowiązany:

· prowadzić dziennik budowy,

· umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

oraz

4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości  ul. Herbacianej Róży dz. nr 272; Droga bez nazwy 266, w Wólce Kozodawskiej.

UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 
Pouczenie

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

· oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

· informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.

6. Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Piasecznie zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli PINB w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

7. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

8. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Otrzymują:
1. Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
2. A/a

Do wiadomości:

1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno

(decyzja ostateczna + 1 egz. projektu)

2. Burmistrz Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

5. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno (prosimy o potwierdzenie wywieszenia)

6. Tablice ogłoszeń tutejszego Starostwa

7. Strona internetowa: www.piaseczno.pl

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-08-31 13:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-08-31 13:23:45)
 
 
ilość odwiedzin: 9979790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X