Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa ulicy Wąskiej, działka nr ew. 278, obręb Łazy, gm. Lesznowola

DECYZJA  

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 16 sierpnia 2007 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 
Inwestor:
Gmina Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa ulicy Wąskiej
Adres inwestycji:

działka nr ew. 278, obręb Łazy, gm. Lesznowola

Kategoria obiektu:
XXV
Projektant:
 

techn. Piotr Wilczewski,

upraw. bud. St. – 165/87 posiadająca  przygotowanie zawodowe do  projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych:

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/5800/01

Sprawdzający:

mgr inż.. Wacław Olech,

upraw. bud. KBUla-2126/980/66, posiada przygotowanie zawodowe do projektanta

w specjalności dróg,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/5794/01

 

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1)  szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

· roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,

· teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,

· stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,

· inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

2) inwestor jest zobowiązany:

· powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

· w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę systemu melioracyjnego.

3) kierownik budowy jest zobowiązany:

· prowadzić dziennik budowy,

· umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

oraz

4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość działka o nr ew. 278, obręb Łazy, gm. Lesznowola

UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Pouczenie

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

· oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

· informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.

6. Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Piasecznie zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli PINB w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

7. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

8. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Otrzymują:
1. Gmina Lesznowola
     ul. Gminnej Rady Narodowej 60
     05-506 Lesznowola
2. A/a

Do wiadomości:

1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno, (decyzja ostateczna + 1 egz. projektu)

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lesznowola

3. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa

4. Strona internetowa - www.piaseczno.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-10-17 15:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-10-17 15:10:19)
 
 
ilość odwiedzin: 9979683

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X