Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa gazociągów średniego ciśnienia PE 40 oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia PE 25 mm, Władysławów, gm Lesznowola

 DECYZJA
 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14-czerwca-1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 30 sierpnia 2007 r.,
 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
 
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 
Inwestor:

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

budowa gazociągów średniego ciśnienia PE 40 oraz przyłączy gazu średniego

ciśnienia PE 25 mm

Adres inwestycji:

działki nr ew. 33/1,33/2, 33/7, 33/10, 33/13, 33/24, 33/14, 33/15, 33/16, 33/32,33/3, 33/34, 46/6, 33/29, 33/26, 33/8, 33/11, 33/18, 33/33, obręb Władysławów, gm Lesznowola

Kategoria obiektu:

XXVI
Projektant
 
 
 
mgr inż. Hanna Dąbrowska,

posiadająca upraw. bud. nr Wa-51/96 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodnych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ew.

MAZ/IS/4615/01
Sprawdzający:
 
 
mgr inż. Bożenna Żebrowska,

posiadająca upraw. bud. nr St-319/90 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ew.

MAZ/IS/4618/01

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,

b) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,

c) przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy – Prawo budowlane,

d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

2) inwestor jest zobowiązany:

a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

b) ustanowić na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy,

3) kierownik budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,

b) umieścić na budowie tablicę informacyjną, w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie, oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

oraz

4. inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1)    działki nr ew.33/1,33/2, 33/7, 33/10, 33/13, 33/24, 33/14, 33/15, 33/16, 33/32,33/3, 33/34, 46/6, 33/29, 33/26, 33/8, 33/11, 33/18, 33/33, obręb Władysławów, gm Lesznowola

 
UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa,
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Pouczenie:

1. Roboty budowlane należy rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji, zezwalającej na budowę.

2. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy uzyskać i zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

2) informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

5. Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

6. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy-Prawo budowlane.

7. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa

ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

2. Strony wg rozdzielnika

3. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno

2. Wójt Gminy Lesznowola

ul Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

3. Tablica ogłoszeń Gminy Lesznowola

4. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa

5. Strona internetowa - www.piaseczno.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-10-17 15:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-10-17 15:41:51)
 
 
ilość odwiedzin: 9979824

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X