Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na przebudowę ulicy Jaworskiej wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz budowa sieci wodociągowej

 
DECYZJA     NR                2022 / 07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 14.09.2007  r.,
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 
Inwestor:
Gmina Konstancin – Jeziorna
Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 32
 
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
przebudowa ulicy Jaworskiej wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz budowa sieci wodociągowej
 
Kategoria obiektu:
XXV/XXVI
Adres inwestycji:
działki nr ewid. 55/1, 55/2 z obrębu 03-11, nr ewid. 17 z obrębu 03-21, nr ewid. 57 z obrębu 03-30 w Konstancinie - Jeziorna
 
drogi:
 
 
 
 
 
sieć wodociągowa:
projektant: mgr inż. Janusz Siewierski, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. 104/66 w specjalności dróg, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/3834/01,
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Kubicki, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. ST-95/90 w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/1161/01,
projektant: mgr inż. Maciej Taff, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. Wa-401/01 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/4296/02,
sprawdzający: inż. Wojciech Oleksa, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. Wa-520/01 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/3704/02.
 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
1)       szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a)       roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b)      teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
c)       stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
d)      inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
2)      inwestor jest zobowiązany:
a)       powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b)      ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
3)       kierownik budowy jest zobowiązany:
a)       prowadzić dziennik budowy,
 b)   umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące          bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
oraz
4)       inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane obejmuje działki: 55/1, 55/2 z obrębu 03-11, nr ewid. 17 z obrębu 03-21, nr ewid. 57 z obrębu 03-30 w Konstancinie – Jeziorna.
 
UZASADNIENIE
 
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
 
 
Pouczenie:
1.        Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.        Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3.        Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4.        Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1)       oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2)       oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3)       informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5.        Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6.       Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Piasecznie
       zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli PINB w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
7.        Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
8.        Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 
Otrzymują:
1.  Burmistrz Miasta i Gminy
      05-520 Konstancin – Jeziorna
      Ul. Warszawska 32
2.   A/a
Do wiadomości:
1.    Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
       05-500 Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13   (decyzja + dokumentacja projektowa)
2.    Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna
3.    Tablica ogłoszeń w/m, strona internetowa – WWW.piaseczno.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-10-25 14:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-10-25 14:42:28)
 
 
ilość odwiedzin: 9979643

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X