☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4

 

 

 ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), Uchwały nr XXIV/11/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Piasecznie

 

ogłasza

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na oddanie w dzierżawę na okres do 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4, gm. Piaseczno, woj. Mazowieckie.
 

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy
 

Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego na mocy Decyzji nr 32/P/00 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.02.2000r, stanowi wg ewidencji gruntów i budynków działki nr nr 18/3; 18/4; 18/6; 19/12; 19/13; 19/14; 19/15; 19/16; 33/14, z obrębu 18 o łącznej powierzchni 6412 m2.
  
 
 
Opis i powierzchnia nieruchomości:
   Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przemysłowych miasta Piaseczna, około 700 m na wschód od skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Gen. Okulickiego i około 150 m na południe od ul. Okulickiego.

Nieruchomość zabudowana jest:

1) budynkiem biurowym, murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 167,21 m2 (5 pokoi biurowych, przedsionek, korytarz, przedpokój przy sekretariacie, gabinet, sekretariat, przedpokój wewnętrzny, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne/kuchnia, archiwum, sanitariaty. Budynek z lat 70-tych.

2) budynkiem garażowym 3-segmentowym o pow. użytkowej 157,32 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji metalowej, ścianach zewnętrznych bocznych z pustaka, frontowej i tylnej z blachy trapezowej.

3) ogrodzeniem z blachy falistej i elementami metalowymi; od frontu brak.

4) w południowo – wschodniej części nieruchomości zakopane są dwa zbiorniki d. stacji paliwowej po 25.000 litrów każdy.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest do zagospodarowania pod zabudowę przemysłowo - składową i usługową( C7 P, S, U).

 

Dane dotyczące terminu i miejsca przetargu:

 Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2009r. w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112  

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno


1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz istotnymi warunkami umowy dzierżawy

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą do czasu zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia otwarcia oferty.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej (§14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

Warunkiem przystapienia do przetargu jest:

1. wniesienie najpóźniej do dnia 20 maja 2009r. wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

2. złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i istotnymi warunkami umowy dzierżawy zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

 

57.400,00 zł netto rocznie tj. 70.028,00 zł brutto,

 
Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku PKO BP S.A. 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963. Wadium zastanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustlonej ceny czynszu dzierżawnego. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Dane dotyczace przetargu:

1) Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2009r. o godz. 10:00 w sali nr 112. na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

2) Przetarg przeprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

3) Komisja przetargowa weźmie pod uwagę najkorzystniejszą tj. najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego.

Istotne warunki umowy dzierżawy:

1. Czynsz dzierżawny będzie wnoszony za każdy rok z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Czynsz za rok 2009 zapłacić należy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Wysokość czynszu za rok 2009 zostanie ustalona proporcjonalnie do ustalonego czynszu rocznego.

2. Cena czynszu zwiększana będzie corocznie, począwszy od opłat za rok 2010, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

3. Dzierżawca zobowiązuje się do zatrudnienia w ciągu pierwszych dwóch lat trwania umowy min. 150 osób na podstawie umów o pracę w przeliczeniu na liczbę etatów. Za spełnienie wymogu zatrudnienia osoby uwzględnia się wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy


4. W przypadku gdy Dzierżawca nie wykaże, iż wywiązał się ze zobowiązania zatrudnienia min. 150 osób, roczny czynsz dzierżawny zwiększony zostanie o 30 %, począwszy od trzeciego roku dzierżawy.

5. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy. Ponadto Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki i inne obciążenia związane z własnością przedmiotu dzierżawy i prowadzoną działalnością (podatek od nieruchomości) oraz do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy.

6. Dzierżawca może udostępnić przedmiot dzierżawy lub jej części osobom trzecim po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

7. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym – poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji. Po zakończeniu umowy dzierżawy strony dokonają rozliczeń poniesionych nakładów w sposób określony w art. 676 kodeksu cywilnego, bez możliwości zawarcia umowy o odmiennej treści niż zasady określone w tym przepisie.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu powyżej 3 miesięcy. Nadto Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli Dzierżawca dopuszcza się rażących naruszeń istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności, jeżeli Dzierżawca korzysta z nieruchomości w sposób:

 a) niezgodny z jej przeznaczeniem,

 b) niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

 c) pogarszający stan mienia,

d) pogarszający stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu, mimo uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia i pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu ich usunięcia.

 e) w przypadku gdy nieruchomość nie zostanie w określonym zapisami umowy terminie zagospodarowana zgodnie ze złożoną ofertą.

9. Nie przewiduje się możliwości wypowiedzenia umowy przez Dzierżawcę w okresie jej  obowiązywania.

10.Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 01.07.2009r.

Istotne warunki umowy nie podlegają negocjacji.

Zarząd może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, pod nr tel. (22) 756 24 80 – 82.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-04-24 11:10:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-04-24 11:30:20)
 
 
liczba odwiedzin: 13725857

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X