Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 25.06.2018

zaawansowane

Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie

Piaseczno, dnia 01.04.2010r.

 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko pracownika socjalnego
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona od dnia 15.03.2010r. Pani Anna Derda z Warszawy.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 
Pani Anna Derda, spełniła wszystkie wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres pracy PCPR .

 
Klaudia Wojnarowska
Dyrektor PCPR

Piaseczno, dnia 05.02.2010r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu – Pani ANNA DERDA z Warszawy.

Dyrektor PCPR
Klaudia Wojnarowska

 

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego;
5) wykształcenie: ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, bądź ukończone kolegium pracowników służb społecznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej;
2) znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
3) umiejętność obsługi komputera (MS Office);
4) prawo jazdy kategorii B;
5) umiejętność pracy w zespole i z klientem;
6) odporność emocjonalna; odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca socjalna;
2) przeprowadzanie wywiadów w środowisku;
3) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
4) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej i skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
5) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywani problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
8) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys CV – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
5) kserokopie dokumentów poświadczających  staż pracy;
6) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia: 29 stycznia 2010 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458)”.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska

 


 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko pracownika socjalnego
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona od dnia 15.03.2010r. Pani Anna Derda z Warszawy.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 
Pani Anna Derda, spełniła wszystkie wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres pracy PCPR .

 
Klaudia Wojnarowska
Dyrektor PCPR
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2010-01-15 15:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2010-04-06 14:10:58)
 
 
ilość odwiedzin: 8993230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X