Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

KARTA USŁUGI

WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA:
 
1) szczególne korzystanie z wód; 
2) regulację wód, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; 
3) wykonanie urządzeń wodnych; 
4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów; 
5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych; 
6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
13) piętrzenie wody podziemnej.
 
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na
1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, 
2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, 
3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie 
– na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne.
 
Wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;
3) na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
5) o których mowa w art. 122 ust. 2, o ile zostały wydane łącznie decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 oraz w art. 88l ust. 2;
6) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
7) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;
8) wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
9) na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów;
SKŁADA SIĘ DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
 
Dyrektor regionalnego zarządu wydaje wszystkie pozwolenia wodnoprawne wymagane dla przedsięwzięć, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych dotyczące tych przedsięwzięć, w całości lub w części odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 
 
1. Podstawa prawna:
art. 122 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami).
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 73, 22 756 61 78
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14;
- decyzja doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę.
 
4. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został sporządzony
- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego; 
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
- projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja, na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
- dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych, w przypadku wniosku  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego 
- zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, wraz z uiszczoną opłatą skarbową, o której mowa w pkt 5.
 
Co powinien zawierać operat wodnoprawny:
1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 
2. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. 
3. Część opisowa operatu zawiera
1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 
2) wyszczególnienie: 
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich; 
3) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania; 
4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 
5) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 
6) ustalenia wynikające z: 
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
b) warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
d) planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 
7) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych; 
8) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach; 
9) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
 
4. Część graficzna operatu zawiera
1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu; 
2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 
3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
 
Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w art. 132 ust. 2 i 3 Prawa wodnego, zawiera: 
1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody; 
2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody; 
3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody; 
4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.
 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w art. 132 ust. 2 i 3, zawiera: 
1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 
2) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego; 
3) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; 
4) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; 
5) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; 
6) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
7) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków; 
8) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków; 
9) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.
 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w art. 132 ust. 2 i 3, zawiera określenie: 
1) ilości, składu i rodzaju ścieków; 
2) jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania; 
3) powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków. 
 
5. Opłata:
-- Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wodnoprawnego.
- opłata skarbowa od wydania pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł,
- składający wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zwany "dowodem zapłaty" albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty; dowód ten pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji.
 
W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji, opłatę skarbową należy uiścić za każdy rodzaj działalności [część III pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)].
Opłatę od wydania przez Starostę Piaseczyńskiego pozwolenia wodnoprawnego, należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (Bank BPH S.A.  O/Piaseczno 56 1060 0076 0000 3310 0018 5078). 
 
-- Z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu
- dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
Opłatę skarbową od złożenia w Starostwie Powiatowym w Piasecznie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
 
6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

 


Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 11:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-11-21 13:58:20)