Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

KARTA USŁUGI

WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA:
 
- szczególne korzystanie z wód określone w art. 36 ust 3 oraz w art. 37 Ustawy Prawo wodne,
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej,
- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
- jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust 2 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
- o których mowa w art. 122 ust 1ustawy Prawo wodne, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane,
- na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią,
- na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
- na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
- na:
· gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
· wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
· wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie  na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust 3 i art. 82 ust 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne,
- na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
- na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust 2 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
- wszystkich, o których mowa w art. 122, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń,
- na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130 Prawa wodnego, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów,
- jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska,

składa się do marszałka województwa.


1. Podstawa prawna:
art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 73, 22 756 61 78

3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
- decyzja doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę.
 
4. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ikonka worda wniosek do pobrania),
- operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został sporządzony,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- projekt instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
- dokumentacja hydrogeologiczna, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego,
- zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45a ust 1 ustawy Prawo wodne,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ),
- dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, wraz z uiszczoną opłatą skarbową,o której mowa w punkcie 5.


5. Opłata:
- Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wodnoprawnego.
· opłata skarbowa od wydania pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł,
· składający wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zwany „dowodem zapłaty” albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty; dowód ten pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji.

W przypadku wydania zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji, opłatę skarbową należy uiścić za każdy rodzaj działalności
 [części III pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.)].

Opłatę od wydania przez Starostę Piaseczyńskiego pozwolenia wodnoprawnego, należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (Bank BPH S.A. 56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 ).

-  z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu
·
dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową od złożenia w Starostwie Powiatowym w Piasecznie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii, należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.


6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 11:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-05-22 10:45:11)