Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydanie paszportu

KARTA USŁUGI

Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydanie paszportu
 
Podstawa prawna
1) Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 10.08.2006 r., nr 143, poz. 1027),
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz.U. z 28.08.2006 r., nr 152, poz. 1090),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 28 sierpnia 2006 r. nr 153, poz. 1091).

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Wydział Organizacyjny  - Terenowy Punkt Paszportowy
Pokój 38, tel. 22 756 61 95.

 
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek - w godz. 8.00 - 17.10,
- wtorki - piątki w godz. 8.00 - 15.40.
Przerwa w godz. 13.00 - 13.20.


Odbiór paszportów odbywa się codziennie w godzinach otwarcia Terenowego Punktu Paszportowego.
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie paszportu.
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie - kwestionariusz paszportowy - wypełniony czytelnie literami drukowanymi. Podpis posiadacza paszportu pod fotografią nie może dotykać linii ramki. Podanie składa się osobiście.
W przypadku składania wniosku o paszport dla osób małoletnich podanie - kwestionariusz paszportowy musi być podpisany przez obydwoje rodziców (uwaga - wymagana jest obecność osoby małoletniej). Podpis posiadacza paszportu pod zdjęciem składają dzieci od 13 roku życia. Podpis nie może dotykać linii ramki.
2. Dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa - jeżeli związek małżeński został zawarty za granicą.
W przypadku składania wniosku o paszport dla osób małoletnich należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (wraz z kserokopią) oraz numer PESEL.
4. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego przedstawia do wglądu dowód osobisty (ważny, z aktualnymi danymi).
5. Ostatnio posiadany paszport.
6. Oryginał dowodu wniesienia opłaty paszportowej.
UWAGA: Potwierdzenie wniesienia opłaty paszportowej za pośrednictwem internetu jest honorowane pod warunkiem, że posiada informację, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

W przypadku składania wniosku o paszport dla osób małoletnich wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dziecku paszportu (obecność obydwojga rodziców lub opiekunów z dowodami osobistymi oraz obecność osoby małoletniej):
- orzeczenie sądu + akt urodzenia dziecka w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
- orzeczenia sądu wyrażającego zgodę na wydanie paszportu dziecka + akt urodzenia dziecka w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody,
- pisemna zgoda na wydanie paszportu dziecku poświadczona przez Konsulat Polski lub notariusza, opatrzona okrągłą pieczęcią  + akt urodzenia dziecka w przypadku niemożności osobistego przybycia rodzica,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka,
- akt zgonu rodzica + akt urodzenia dziecka w przypadku zgonu jednego z rodziców.

Paszport dla osób małoletnich odbierany jest osobiście przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
W przypadku rozbieżności w adresie miejsca zameldowania na pobyt stały dziecka i rodziców, znacznym uproszczeniem postępowania będzie załączenie poświadczenia zameldowania dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój 38, tel. 22 737 11 59


Opłaty paszportowe:
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 41, poz. 346) opłata wynosi:
- 140 zł - opłata pełna dla osób pełnoletnich,
- 70 zł - opłata ulgowa dla osób pełnoletnich oraz (po udokumentowaniu) dla młodzieży uczącej się po 13 roku zycia,
- 60 zł - dzieci od 7 do 13 roku życia (ulgowa 30 zł - po okazaniu legitymacji szkolnej),
- 30 zł - dzieci do lat 7.

Paszport tymczasowy:
- 45 zł - osoba pełnoletnia,
- 30 zł - osoba małoletnia.

Nie pobiera się opłaty (po udokumentowaniu):
- od osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
- w przypadku wyjazdu za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji od osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- przy wymianie paszportu z powodu wady technicznej,
- od żołnierzy - niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Ulgowa opłata przysługuje (po udokumentowaniu):
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznych lub zakładach opiekuńczych albo osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- uczniom i studentom.

Osoba, której przysługuje ulgowa opłata paszportowa przedkłada stosowny ważny dokument np. legitymację szkolną, zaświadczenie ze szkoły, legitymację emeryta, rencisty, kombatanta, decyzję stosownego organu.
Współmałżonkowie emerytów, rencistów pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu przedstawiają legitymację emeryta - rencisty z wpisem osoby pozostającej na utrzymaniu.

Obniżoną opłatę, ustaloną przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia kwestionariusza paszportowego jednej dziesiątej za każdy rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, pobiera się przy wymianie paszportu z uwagi na:
- zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje sie do paszportu,
- zmianę wyglądu ososby posiadającej paszport, utrudniającą ustalenie jej tożsamości,
- brak w paszporcie miejsca na stemple wizowe lub pieczęcie poświadczające przekroczenia granicy.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez osobę posiadająca paszport.

Opłaty należy dokonywać na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Administarcyjno-Budżetowe
nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej o paszport, np: "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego".

 
Czas załatwienia sprawy
1 miesiąc

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział 
Organizacyjny, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 61 65
Naczelnik Wydziału - Tomasz Józefowicz

Informacje dodatkowe:
Odbiór paszportów odbywa się w Starostwie Powiatowym, w miejscu złożenia dokumentów, codziennie w godzinach otwarcia Terenowego Punktu Paszportowego.

 


Wytworzył:
Tomasz Józefowicz
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-05-22 10:56:16)