Specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie

Piaseczno,dn. 04.04.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 kwietnia 2016 r. Pani Elżbieta Kowalczyk z Góry Kalwarii.


Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska

 

 

LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

Specjalisty pracy z rodziną

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.  Imię i nazwisko

1.   Agnieszka Dąbrówka
2.   Elżbieta Kowalczyk

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska

 
DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIASECZNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, lub na kierunku nauki o rodzinie (preferowane psychologiczne);
2) 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy 
z dziećmi lub rodziną;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
4) kandydat nie skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
6) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
7) znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) ustawy o pomocy społecznej;
c) ustawy o samorządzie powiatowym;
d) ustawy o ochronie danych osobowych;
e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
f) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie lub wiedza teoretyczna z zakresu administracji i pracy biurowej;
2) doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej;
3) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Outlook, MS Word oraz MS Excel);
4) odporność emocjonalna, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista oraz duże zdolności organizacyjne;
5) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie, w szczególności: 
1) koordynowanie prac Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka;
3) sporządzanie pisemnej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dokonanej podczas posiedzenia Zespołu, pod katem:
a) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
c) modyfikowania planu pomocy dziecku;
d) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
e) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
f) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
g) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
4) sporządzanie pisemnej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka po konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka i psychologiem zatrudnionym w PCPR, pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
5) na podstawie wniosków z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny oraz oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka formułowanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazywanie jej do właściwego sądu.
6) sporządzanie wniosków do sądu o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w przypadku ostatecznej negatywnej oceny ich negatywnej oceny.
7) sporządzanie pisemnej opinii na podstawie wniosków i ustaleń podczas posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny dziecka w zakresie:
a) zasadności przysposobienia dziecka, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej;
b) kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
c) zasadności wspólnego umieszczania rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej.
8) współpraca z  koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności pod kątem:
a) sporządzania przez nich planu pomocy dziecku;
b) zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
c) przedstawiania sprawozdania/raportów z efektów pracy i realizacji planu pomocy dziecku organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
9) merytoryczna obsługa projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV); 
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy 
i posiadane doświadczenie zawodowe;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
8) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
9) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 17, w terminie do dnia: 10 lutego 2016 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
Klaudia Wojnarowska
Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska, PCPR Piaseczno
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-27 12:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 11:59:19)