Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.)