Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM ORAZ UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2140.)
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 713)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4

tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Wymagane dokumenty:

pdf Wniosek

Załączniki:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub pdf Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy w wysokości 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy, 5.000 euro na każdy następny (roczne sprawozdanie finansowe tj. bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12 poprzedniego roku obrachunkowego albo dostępne środki pieniężne w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępne aktywa albo posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych albo gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe albo własność nieruchomości tj. tytuł prawny potwierdzający własność nieruchomości i wycena nieruchomości lub ubezpieczenie)

pdf wykaz pojazdów

- dowód uiszczenia opłaty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pdf wniosek o dokonanie zmiany w udzielonym zezwoleniu, licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób
pdf Oświadczenie złożone na wniosek strony (do wydania wtórnika)

Opłaty:
- od 2 do 15 lat - 320 zł,
- powyżej 15 do 30 lat - 380 zł
- powyżej 30 do 50 lat  - 450 zł
Opłaty określone procentowo od powyższych opłat:
- 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
- 10% za wydanie wtórnika  licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 25 % za wydanie wtórnika licencji na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy (np. zagubienie)
- 11% za wydanie wypisu z licencji dla pojazdu niezgłoszonego do licencji
- 10% za każdy zgłoszony pojazd
- 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego do wniosku pojazdu,
- 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji związaną również ze zmianą organu,
- 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z sierpnia 2013 r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 20 grudnia 2019 r. poz. 2463)

Opłaty można dokonać w kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu  lub przelać na konto:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
Nr konta: 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-10-26 09:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-10-14 12:50:28)