Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 
KARTA USŁUGI
 
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 
Podstawa prawna:
art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarowania Mieniem 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej.
 
Wymagane dokumenty:
Jeżeli zmianie ulegnie wartość nieruchomości - wniosek trwałego zarządcy z uzasadnieniem.
 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. ).
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
- jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
- dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,
Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 w godzinach pracy Starostwa: pon. - pt. 8.00 - 17.30, lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.
 
Dodatkowe informacje:
Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, albo na wniosek trwałego zarządcy jednak nie częściej niż raz w roku. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. 
Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-11-15 14:06:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-11-15 14:12:41)