Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.02.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 lutego 2017 r.

Pani Katarzyna Tokaj-Stala z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor – Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Katarzyna Tokaj-Stala


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie      
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  wyższe administracyjne
4) min 5 lat doświadczenia  zawodowego, w tym m. in. rok w administracji publicznej, 
5) umiejętność obsługi komputera,
6) dobra znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych i kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) podstawowa znajomość przepisów dotyczących: prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i geodezji.
 
2. Wymagania dodatkowe :
1) doświadczenie w administracji architektoniczno-budowlanej.
 
3. Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
2) rejestrowanie spraw przychodzących i wychodzących,
3) archiwizację dokumentacji,
4) udzielanie informacji w sprawach prowadzonych przez wydział, w tym udzielanie informacji publicznej,
5) kontrolowanie pracy kancelarii i współpraca z innymi wydziałami,
6) udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym wydziału.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający dobrą znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych i kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający podstawową znajomość przepisów Prawa budowlanego, o przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji,
7) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-12-13 08:51:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-02-13 12:34:56)