Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 03.03.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 marca 2017 r. Pan Piotr Walczak z Góry Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

 

Piaseczno, dnia 10.02.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Piotr Walczak


CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa  w Starostwie Powiatowym w Piasecznie      
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub zarządzanie,
d) znajomość : Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ochronie środowiska,
e) min. 12 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji drogowych, w tym usuwania, pielęgnacji i nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg publicznych, 
f) prawo jazdy kat. B,
g) znajomość systemu EZD.
 
2) Wymagania dodatkowe :
a) wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, architektury budownictwa.
 
3) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowanie i realizacja postępowań z zakresu usuwania, pielęgnacji i nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych,
b) prowadzenie inwentaryzacji drzewostanu, przygotowywanie wniosków o usunięcie drzew,
c) administrowanie środkami trwałymi Bazy Magazynowo-Sprzętowej Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
d) organizacja pracy i nadzór nad pracownikami Bazy Magazynowo-Sprzętowej Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
e) planowanie i przygotowanie inwestycji do realizacji,
f) kontrola i nadzór inwestycji, także pod względem rzeczowo-finansowym,
g) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie,
h) analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
i) opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji,
j) udział w czynnościach związanych z procedurą zamówień publicznych, w tym uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, weryfikacja ofert oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia,
k) sporządzanie sprawozdań.
   
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie w pracy i posiadanie prawa jazdy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o znajomości: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie środowiska oraz systemu EZD,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 13.01.2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w IRD. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
Wojciech Ołdakowski
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-12-29 15:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-03-07 14:24:54)