Podinspektor - 1 etat - w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 30 marca 2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 15 marca 2017 r.

Pani Magdalena Dąbrowska z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 09.03.2017 r.


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor – Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Magdalena Dąbrowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora - 1 etat - w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie      
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie średnie,
4) min 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min. rok w administracji publicznej, 
5) min. 3 lata stażu pracy,
6) umiejętność obsługi komputera,
7) dobra znajomość ustaw:  o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych i kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
8) podstawowa znajomość przepisów dotyczących: prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i geodezji.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) wyższe wykształcenie w kierunku administracji lub archiwizacji.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
2) rejestrowanie spraw przychodzących i wychodzących,
3) archiwizację dokumentacji,
4) udzielanie informacji w sprawach prowadzonych przez wydział, w tym udzielanie informacji publicznej,
5) współpraca z pracownikami ds. kancelaryjnych oraz z pracownikami innych wydziałów,
6) udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym wydziału.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy i staż pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający dobrą znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych i kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający podstawową znajomość przepisów Prawa budowlanego, o przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji,
7) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydz. ARB.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-02-01 13:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-04-03 10:29:58)