Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 kwietnia 2017 r. Pani Marta Wiśniak z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 

LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno
 
Młodszy referent  – Wydział Komunikacji i Transportu
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Jóźko Paweł
2. Perzyna Ewa
3. Wiśniak Marta
 
Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu
 
 
 
 
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) min. 6 miesięcy stażu pracy w administracji samorządowej, 
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów tymczasowa i stała,
2) wyrejestrowywanie pojazdów,
3) wydawanie dowodów rejestracyjnych,
4) potwierdzanie ubyłych pojazdów.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagany staż pracy,
5) oświadczenie, bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Młodszego Referenta występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 3 marca  2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta  w Wydz. KTR”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-02-14 10:17:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-04-21 15:08:18)