Inspektor (1 etat) w Wydziale Edukacji i Rynku Pracy w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 25.04.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Inspektor w Wydziale Edukacji i Rynku Pracy

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji i Rynku Pracy w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 7 kwietnia 2017 r. Pani Kamila Szostak z Jaroszowej Woli.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 30.03.2017 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

 

Inspektor ( 1 etat )  - Wydział Edukacji i Rynku Pracy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Kamila Szostak


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka
STAROSTA PIASECZYŃSKI
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektora (1 etat) w Wydziale Edukacji i Rynku Pracy w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja, ekonomia lub około pedagogiczne,
d) umiejętność  pracy na komputerze (MS OFFICE, VULCAN, system SIO),
e) min. 3 lata stażu pracy, w tym min. 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej.
 
2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analiza arkuszy organizacyjnych z wykorzystaniem systemu VULCAN,
b) opracowywanie wniosków w zakresie dotacji celowych i ich rozliczanie,
c) zadania z zakresu datowania szkół i placówek niepublicznych (naliczanie dotacji, rozliczanie i weryfikacja),
d) prowadzenie bazy danych SIO,
e) weryfikacja danych  niezbędnych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej,
f) kontrola pobierania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych.
 
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) dokument potwierdzający wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) oświadczenie, bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera  w  zakresie MS Office, VULCAN, system SIO,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 28  marca  2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydz. EDU”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
Wojciech Ołdakowski
Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-03-14 15:42:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-04-26 12:06:18)