Podinspektor ds. archiwum w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.06.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor ds. Archiwum
 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora ds. Archiwum w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 czerwca 2017 r.

Pan Jacek Figiel z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 25.04.2017 r.

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor ds. Archiwum (1 etat)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Jacek Figiel

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (1 etat) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie średnie,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) min.3-letni staż pracy,
f) doświadczenie w pracy na stanowisku archiwisty,
g) biegła umiejętność obsługi komputera,
h) znajomość przepisów regulujących pracę archiwum zakładowego.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy,
b) min. 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej.
 
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie archiwum zakładowego,
b) wykonywanie zadań archiwisty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
c) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
d) porządkowanie przechowywanych dokumentów przyjętych w latach wcześniejszych w stanie niezgodnym z w/w instrukcją,
e) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
f) prowadzenie kwerend archiwalnych,
g) inicjowanie i prowadzenie brakowania dokumentacji archiwalnej, udział w pracach komisji powoływanych w celu brakowania,
h) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do właściwego archiwum państwowego oraz udział w ich przekazywaniu,
i) prowadzenie sprawozdawczości dot. stanu powierzonej dokumentacji zakładowej, sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu powierzonych spraw.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane doświadczenie w pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. archiwum  w terminie do dnia 29 marca 2017 r.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego kandydata.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2017-03-15)
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2017-03-15 12:01:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-06-06 11:26:18)