Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 czerwca 2017 r.

Pani Iwona Nowicka z Góry Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 19.05.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor – Wydział Geodezji i Katastru

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Iwona Nowicka

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie średnie,
e) umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
f) dobra znajomość przepisów dot. Prawa geodezyjnego i Kartograficznego, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej,
g) min. 3 lata stażu pracy w administracji publicznej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) praktyka zawodowa w pracy kancelaryjnej,
b) umiejętność obsługi programów geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Geo-Map, EZD,
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) obsługa biura podawczego,
b) przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
c) rejestrowanie pism w odpowiednich rejestrach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
d) wysyłanie korespondencji,
e) obsługa interesantów,
f) udostępnianie dokumentów stanowiących wydruki z baz danych prowadzonych przez Wydział GEK.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający dobra znajomość przepisów dot. Prawa geodezyjnego i Kartograficznego, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-04-06 12:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-06-06 11:34:16)