Główny księgowy - 1 etat - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie (przedłużony termin składania ofert do 19.06)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko głównego księgowego wybrana została Pani Urszula Iwanicka zamieszkała w Piasecznie, jako najlepiej spełniająca wymagania pracodawcy pod kątem wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przydatnego do pracy na ww. stanowisku.

Dyrektor

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie
Bożena Małkowska–Baranowska 

 

Lista kandydatów 

spełniających wymagania formalne

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się trzy kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.Urszula Iwanicka, Piaseczno
2. Monika Niziołek , Piaseczno
3. Monika Majkutewicz, Józefosław
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostali indywidualnie poinformowani o terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmów kwalifikacyjnych – 23 i 26 czerwca 2017 r.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie
Bożena Małkowska–Baranowska 
 
 
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIASECZNIE
UL. CHYLICZKOWSKA 20, 05-500 PIASECZNO
PRZEDŁUŻA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO:
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY ( 1 ETAT )
 
Wymagania niezbędne
- Wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
- Niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
- Obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- Znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
- Znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymagania dodatkowe
- Znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo oświatowe;
- Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel) oraz programów księgowych i płacowych Firmy Vulcan;
- Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres;
- Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku;
- Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
- Umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia;
- Zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
- Prowadzenie księgowości jednostki w programie Vulcan Optivum;
- Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
- Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych;
- Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości;
- Przygotowywanie list płacy dla pracowników Poradni (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
- Dokonywanie rozliczeń  z ZUS i US;
- Ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
- Praca w budynku siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie; 
- Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych;
- W budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 
- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny;
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
- Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
- Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
- Oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru;
- W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
- Kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne
- list motywacyjny, 
- szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202).” 
 
W/w klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 
 
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 
 
Dodatkowe informacje
- Zatrudnienie: 1 etat.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 lub przesłanie pocztą w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie”.
Dokumenty uważa się za dostarczone  w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 19 czerwca 2017 r.,  do godz. 16.00.
Uwaga: dnia 16 czerwca 2017 r.Poradni jest nieczynna.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.piaseczno.pl) oraz na tablicy w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20.
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20
Bożena Małkowska-Baranowska
 
 
 
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIASECZNIE
UL. CHYLICZKOWSKA 20,  05-500 PIASECZNO
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO:
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY ( 1 ETAT )
 
Wymagania niezbędne
- Wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
- Niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
- Obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- Znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
- Znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymagania dodatkowe
- Znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo oświatowe;
- Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel) oraz programów księgowych i  płacowych Firmy Vulcan;
- Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres;
- Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku;
- Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
- Umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia;
- Zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
- Prowadzenie księgowości jednostki w programie Vulcan Optivum;
- Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
- Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych;
- Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości;
- Przygotowywanie list płacy dla pracowników Poradni (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
- Dokonywanie rozliczeń  z ZUS i US;
- Ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
- Praca w budynku siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie; 
- Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych;
- W budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 
- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny;
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
- Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
- Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
- Oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru;
- W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
- Kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne
- list motywacyjny, 
- szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202).” 
 
W/w klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 
 
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 
 
Dodatkowe informacje
- Zatrudnienie: 1 etat.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 lub przesłanie pocztą w terminie do dnia 26 maja 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie”.
- Dokumenty uważa się za dostarczone  w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 26 maja 2017 r.,  do godz. 16.00.
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.piaseczno.pl) oraz na tablicy w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20.
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20
Bożena Małkowska-Baranowska
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-15 09:33:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-04 14:57:47)