Podinspektor - 1etat - w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko Podinspektora została zatrudniona od dnia 01.07.2017 r. Pani Anna Kulesza z Piaseczna.

Uzasadnienie :

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 05.06.2017 r.
 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem
 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Anna Kulesza

Członek Zarządu
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektora - 1etat - w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe w zakresie: prawa, geodezji, administracji, gospodarowania nieruchomościami, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej i infrastruktury,
e) min. 6 m-cy  stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ustalania odszkodowań lub gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel,
g) znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego,
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalania odszkodowań,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
e) przygotowanie dokumentacji i wniosków do sądu dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o znajomości ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu  - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902.).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 maja 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w WGM. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-15 11:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-03 15:58:56)