Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 03.07.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.07.2017 r.

Pani Monika Rechnio z Głoskowa.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 09.06.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

MONIKA RECHNIO


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) znajomość obsługi pakietu MS Office,
6) wiedza nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego : ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Instrukcji kancelaryjnej,
7) umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, 
8) umiejętność redagowania pism urzędowych,
9) minimum 6 miesięcy pracy w administracji rządowej lub samorządowej, w tym min. 3 miesiące w Biurze Rady w administracji rządowej lub samorządowej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
2) umiejętność pracy w warunkach stresujących,
3) prawo jazdy kat. B.
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą :         
1) obsługa posiedzeń Komisji Rady Powiatu,
2) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji, 
3) obsługa sesji Rady Powiatu,
4) przygotowywanie projektów uchwał,
5) obsługa Radnych Powiatu Piaseczyńskiego,
6) wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Wydziału Organizacyjnego,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Powiatu,
8) obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu w zakresie protokołowania i rejestrowania uchwał Zarządu,  w tym powiadamiania komórek organizacyjnych bezpośrednio zainteresowanych rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie w pracy,
6) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi programów w obszarze pakietu MS Office,
7) oświadczenie potwierdzające umiejętność redagowania pism urzędowych,
8) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Instrukcji kancelaryjnej,
9) oświadczenie kandydata, że zna system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
10) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r . poz. 902).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora – w Wydziale ORG”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-23 11:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-04 14:12:45)