Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu
 
Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
 
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 lipca 2017 r.:
 
Pani Anna Janowska  ze Stefanówki.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Podinspektor (1 etat) – Wydział Komunikacji i Transportu
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
ANNA JANOWSKA
 
CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka
 
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) min. 5 lat stażu pracy,
6) doświadczenie min. 6 miesięcy przy realizacji zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy,
7) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy,
9) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
10) umiejętność redagowania pism urzędowych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
2) obsługa interesantów i udzielanie informacji z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy,
3) przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów oraz zamówień na trzecią tablicę,
4) przyjmowanie i wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję,
5) przyjmowanie zamówień na materiały biurowe.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
6) oświadczenie o znajomości przepisów KPA oraz z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w trakcie procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. KTR” Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-30 15:22:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-04 11:10:19)