Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.09.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru (2 etaty)

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko zostały zatrudnione od dnia 1 września 2017 r. następujące osoby:
- Pani Julita Kośla z Warki
- Pan Ryszard Piekarski z Góry Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor  (2 etaty) – Wydział Geodezji i Katastru

                                                          

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. JULITA  KOŚLA

2. RYSZARD  PIEKARSKI

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie o kierunku geodezja i kartografia: średnie lub wyższe,
e) umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
f)  dobra znajomość przepisów o lasach, KPA oraz ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
g) min. 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
h) min. 6 miesięcy doświadczenia w zakresie geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej lub gospodarki nieruchomościami. 
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi programów geodezyjnych: Kataster on Line, Geo-Map.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z: 
- aktualizacją bazy ewidencji gruntów i budynków,
- realizacją zadań Starosty wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 b) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) rozpatrywanie wniosków w zakresie udostępniania informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
d) wykonywanie zestawień zbiorczych i statystycznych dot. danych ewidencji gruntów i budynków,
e) współdziałanie z innymi działami w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy częścią opisową i geometryczną bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
f)  aktualizowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane wynikające z opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz dokumenty stanowiące podstawę wprowadzania zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający dobra znajomość przepisów o lasach, KPA oraz ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standrdowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-06-01 14:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-09-04 16:03:11)